×
Search in service

KODEKS POSTĘPOWANIA GRUPY CHESPA

1. Główny cel

Stałe i konsekwentne dążenie do perfekcji w działaniu w celu spełnienia oczekiwań  i potrzeb Klientów poprzez oferowanie wyrobów i usług najwyższej jakości.

2. Strategia

Strategiczny kierunek Grupy Chespa to uzyskanie pozycji największego i najbardziej wiarygodnego dostawcy w branży oraz osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku europejskim i międzynarodowym. Strategię realizujemy poprzez zwiększanie zaufania wśród dotychczasowych Klientów oraz poprzez pozyskiwanie nowych odbiorców i rynków, uwzględniając w prowadzonej działalności społeczną odpowiedzialność biznesu.

Społeczną odpowiedzialność biznesu mamy wpisaną w naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Odpowiedzialność tę uznaliśmy za wartość, która przyczynia się w istotny sposób do rozwoju Grupy na każdym jej poziomie. Działania na jej rzecz są dla nas stałe, długofalowe i  opierają się na wieloaspektowych inwestycjach w działalność gospodarczą, społeczną, środowiskową. Jesteśmy przekonani, że są one bardzo istotne dla strategii zarządzania Grupą w sposób zrównoważony, aby móc osiągnąć założony cel.

3. Zasady Etyki Biznesowej

Zasady etyki biznesowej ustalają wytyczne i zobowiązania do właściwego postępowania względem zainteresowanych stron i pomiędzy nimi, w zgodzie z obowiązującym prawem, wewnętrznymi regulacjami, uwzględniając partnerstwo i równowagę interesów. Przestrzeganie zasad etyki dotyczy wszystkich podmiotów powiązanych z Grupą Chespa.  Zasady etyki biznesowej mają za zadanie zwiększać i utrzymać współpracę opartą na zaufaniu, a także przeciwdziałać sytuacjom, w których mogłoby dojść do potencjalnego konfliktu lub innych niepożądanych i zakazanych praktyk.

Przestrzeganie ich dotyczy również wszystkich zatrudnionych w Grupie Chespa bez względu na zajmowane stanowisko.

4. Przewodnik po zasadach:

  • ład firmowy i relacje z interesariuszami

W Grupie Chespa ład firmowy i relacje ze wszystkimi interesariuszami opierają się na równoważeniu interesów, współpracy, wsparciu, zaufaniu, bezstronności, profesjonalizmie, szacunku wobec pracowników, partnerów handlowych i  innych podmiotów, na rzetelnym wypełnianiu powziętych zobowiązań, odpowiedzialnym postępowaniu, na zarządzaniu opartym na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, przestrzeganiu wewnątrzfirmowych przepisów i zasad oraz prawa krajowego i międzynarodowego.

Konkurencja jest dla nas szczególną grupą, którą traktujemy jako źródło motywacji do rozwoju naszej Grupy i z którą rywalizujemy na rynku w sposób etyczny.

Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której któraś ze stron działa poza granicami obowiązującego prawa, narzuca niekorzystne warunki współpracy, eskaluje sytuację w kierunku konfliktu, postępuje stronniczo, ujawnia/wykrada informacje biznesowe zastrzeżone między stronami, tworzy i powiela nieprawdziwe, niesprawdzone informacje, oferuje/przyjmuje/oczekuje prezentów/usług o znacznej wartości (wykraczających poza uważane za niskiej wartości lub jako przejawy zwyczajowej gościnności), oferuje/korzysta z usług wątpliwych etycznie, które mogą postawić wizerunek firmy w niekorzystnym świetle.

  • prawa człowieka

W Grupie Chespa przestrzegamy zasady, że zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp., są niezbywalne i nienaruszalne.

Postępujemy zgodnie z zasadą równości szans i nie dyskryminujemy ludzi w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Przeciwdziałamy mobbingowi.

Decyzje dotyczące zatrudnienia podejmowane są w oparciu o wymagania biznesowe i kwalifikacje poszczególnych kandydatów. Jednocześnie staramy się stworzyć warunki umożliwiające osobom młodym i początkującym pracownikom rozpoczęcie kariery zawodowej. Zachęcamy naszych pracowników do ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji oraz stwarzamy im w tym celu właściwe warunki i możliwość awansu.

Zatrudnienie odbywa się w ramach i zgodnie z obowiązującym prawem we wszystkich krajach, w których działają zakłady Grupy, a wynagrodzenie za pracę wynikające z zawartej umowy wypłacane jest w dogodny dla pracownika i zgodny z prawem sposób.

W Grupie Chespa nie jest dopuszczalna praca dzieci i młodocianych, praca niewolnicza, przymusowa, w tym przymusowa praca więźniów, handel ludźmi. Pracownicy mają swobodę zakończenia zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i swobodnie dysponują swoimi dokumentami,  mają wolność zrzeszania się i wyboru swoich przedstawicieli.

Wykluczamy kontakty z podmiotami, które nie przestrzegają tych zasad.

  • zaangażowanie społeczne

Grupa Chespa wspiera i uczestniczy w tych działaniach społeczności lokalnych, które mają na celu aktywne wspieranie rozwoju ekonomicznego, społecznego i edukacyjnego oraz postępu w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Udzielane wsparcie jest przejawem zaangażowania w rozwój społeczności lokalnych, w których firma prowadzi swoją działalność.

  • środowisko

W Grupie Chespa szczególnie ważnym obszarem zrównoważonego rozwoju jest środowisko naturalne. Celem jest świadome oddziaływanie na środowisko. Jest to  realizowane wielokierunkowo, jak na przykład: wykorzystanie energii odnawialnej, ograniczanie wpływu procesów i inwestycji na środowisko, praca nad nowymi produktami uwzględniającymi ochronę środowiska, ograniczanie zużycia wody. Szczególny nacisk
i nadzór ze strony Zarządu Grupy będzie kładziony na dwa obszary. Pierwszy z nich to gospodarka cyrkulacyjna, która ma na celu zminimalizowanie ilości opadów (poprzez ich powtórne wykorzystanie) i tym samym marnotrawstwa naturalnych zasobów. Drugim
z obszarów jest wdrożenie controllingu ekologicznego, który będzie miał wpływ na decyzje biznesowe. W związku ze szczególnym traktowaniem tego obszaru Grupa Chespa wdrożyła i doskonali normę ISO 14001.

  • bezpieczeństwo i higiena pracy

Grupa Chespa kładzie szczególny nacisk na bezpieczne i ergonomiczne środowisko pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i podczas pobytu u nas gości. Warunki pracy są stale monitorowane i poprawiane. Kładziemy nacisk na ciągłe szkolenie pracowników w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w tym na umiejętność zachowania się w przypadku zagrożenia. W związku ze szczególnym traktowaniem tego obszaru Grupa Chespa wdrożyła i doskonali normę ISO 45001.

Zarząd Grupy Chespa

Chorula, 11.04.2022

Kodeks Postępowania Pl

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie