×
Search in service

Polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

polityka bezpieczenstwa higieny pracy

Grupa Chespa prowadzi polityke bezpieczenstwa i higieny pracy spełniajac wszystkie przepisy prawa oraz inne wymagania w tym obszarze, zmierzajace do zapewnienia

ciagłego doskonalenia w zakresie BHP. Jednoczesnie Chespa zobowiazuje sie do stałego i systematycznego prowadzenia działan prewencyjnych zapewniajacych

odpowiedni stan bezpieczenstwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy.

 

W ramach Polityki realizowanej przez Chespa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, Firma stawia sobie nastepujace cele:

1. Systematyczne podnoszenie kwalikacji w zakresie bhp wszystkich pracowników, w tym realizowanie szkolen obowiazkowych i dodatkowych,

2. Angazowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz bezpieczenstwa i higieny pracy,

3. Zapewnienie odpowiedniej lekarskiej opieki prolaktycznej nad zdrowiem pracowników, w tym realizowanie wymaganego zakresu badan prolaktycznych

oraz zalecen wynikajacych z tych badan,

4. Podejmowanie szerokich działan prewencyjnych zmierzajacych do zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,

5. Systematyczne kontrolowanie ryzyka zawodowego i podejmowanie działan prowadzacych do redukowania tego ryzyka,

6. Biezace kontrolowanie stanu srodowiska pracy i utrzymywanie go na bezpiecznym poziomie,

7. Podejmowanie działan zmierzajacych do stałej poprawy stanu bhp i traktowanie troski o bezpieczenstwo pracowników, jako wartosci nadrzednych.

 

Zadania te Firma bedzie realizowac przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniajac niezbedne srodki oraz kompetentny personel na wszystkich szczeblach zarzadzania.

Niniejsza Polityka jest zobowiazaniem kierownictwa do doskonalenia systemu BHP zgodnie z PN 18001.

 

Prezes Zarzadu

Marek Siekiera

 

Krapkowice, 30.01.2017 r.

 

 

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Ks. Fr. Duszy 5 47-303 Krapkowice

+48 77 442 9700

+48 77 466 3711

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie