×
Search in service

RODO – Klauzula dla procesu rekrutacji

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem/Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Chespa.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych i wszystkich innych informacji dotyczących RODO, prosimy kontaktować się przez stronę: formularz kontaktowy i wybranie adresata: RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

  • dla umów o pracę na podstawie:

– realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy,

– wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy,

– prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • dla umów cywilnoprawnych na podstawie:

– realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom będącym operatorami serwera i operatorami serwisu internetowego, działającymi na rzecz Administratora oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje do celów prowadzenia kolejnych procedur  do  odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy,

-w celu obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie