×
Search in service

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

 

Zrównoważony rozwój widziany oczyma Chespy oznacza możliwość rozwoju gospodarczego i społecznego przy racjonalnym gospodarowaniu ograniczonymi zasobami naturalnymi naszej planety. Intensywność eksploatacji zasobów Ziemi jest ogromna a nierzadko rabunkowa, w wielu krajach przyroda przekroczyła już zdolności regeneracyjne. Liczebność populacji szybko rośnie, a wzrost zamożności społeczeństw przekłada się na wzrost konsumpcji.

W konsekwencji problem dostępności zasobów naturalnych w najbliższych latach będzie narastać. Zachodzące zmiany są nie tylko wyzwaniem dla przyszłości, ale także wielką szansą. Świadomość powyższych procesów będzie kluczem do zrównoważonego rozwoju, odbywającego się bez uszczerbku dla jakości życia ludzi. Firmy muszą znaleźć sposób na wzrost i podnoszenie jakości życia bez zużywania jeszcze większej ilości zasobów i zwiększania emisji zanieczyszczeń.

Społeczna odpowiedzialność Chespy realizowana jest w następujących obszarach:

Ochrona zasobów i środowiska naturalnego

Szczególnie ważnym obszarem zrównoważonego rozwoju jest dla Chespy ochrona środowiska naturalnego. Jest ona realizowana wielokierunkowo. W związku z szczególnym traktowaniem tego obszaru Chespa stworzyła i wdraża Politykę Oddziaływania na Środowisko Naturalne.

Pracy dzieci i młodocianych

Chespa nie dopuszcza możliwości pracy dzieci i młodocianych, wyklucza również kontakty z podmiotami, które nie przestrzegają tych zasad. Jednocześnie staramy się stworzyć warunki umożliwiające osobom młodym i początkującym pracownikom rozpoczęcie kariery zawodowej naszej Firmie. Zachęcamy naszych pracowników do dalszego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji w formie szkoleń oraz stwarzamy im w tym celu właściwe warunki pracy.

Zdrowie,  bezpieczeństwo i warunki pracy

Chespa kładzie szczególny nacisk na bezpieczne i przyjazne środowisko pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć zagrożeń związanych z wykonywana pracą. Warunki pracy są stale monitorowane i poprawiane. Kładziemy nacisk na ciągłe szkolenie pracowników dotyczące Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz umiejętności zachowania się w przypadku zagrożenia pożarowego. Chespa prowadzi przejrzysty system ewidencji godzin pracy i zarobków, stworzony w celu jasnego i klarownego systemu wynagradzania pracowników za ich pracę.

Etyka biznesu

Chespa w swej działalności przestrzega wysokich standardów etycznych, uczciwości w biznesie oraz wspiera wysiłki wszystkich podmiotów mających  na celu stworzenie i wprowadzenie w życie wysokich standardów etycznych, obowiązujących we wszystkich sferach działalności gospodarczej. W naszej działalności przestrzegamy zasad jawności i przejrzystości działań, nie tylko w stosunkach z naszymi Odbiorcami i Dostawcami. Ze względu na specyfikę swojego działania Chespa kładzie szczególny nacisk na ochronę wszelkiego rodzaju danych powierzonych nam przez Naszych Klientów, w związku z tym szczególnie nadzorowaną zasadą etyki biznesu jest nieprzekazywanie wszelkiego rodzaju danych innym klientom bez zgody ich właściciela.

Równość szans

Chespa postępuje zgodnie z zasadą równości szans i nie dyskryminuje osób niezależnie od wyznania, płci, wieku czy narodowości, nie dyskryminuje osób niepełnosprawnych. Chespa przestrzega zasady równości wobec pracowników, uzależniając awanse na wyższe stanowiska, wszelkie podwyżki wynagrodzenia oraz dostęp do szkoleń wyłącznie od względów merytorycznych.

Zaangażowanie w życie społeczności lokalnych

Chespa wspiera i uczestniczy w tych działaniach społeczności lokalnych, które mają na celu aktywne wspieranie rozwoju ekonomicznego, społecznego i edukacyjnego oraz postępu w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Wsparcie to, udzielane przez naszą Firmę, jest przejawem zaangażowania w rozwój społeczności lokalnych, w których prowadzi swoją działalność.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Tomasz Stachelski

14 stycznia 2014 r.
Przeglądu dokumentu dokonano 30 stycznia 2015 r.

Raport 2013

 

Przeglądu dokumentu dokonano 21 stycznia 2019 r.

Raport 2014 2018

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie